Bài phát biểu của ông Phạm Văn Hiểu tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10 – nhiệm kỳ 2014-2019

3722

PHÁT BIỂU

của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018

(Lúc 7h 30, ngày 24/7/2018)

Kính thưa: – Đồng chí:…………………………………………………

 • Các vị thành viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.
 • Quý vị đại biểu và các đồng chí!

Sáu tháng đầu năm 2018, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo tập trung, kịp thời của Thành ủy, sự quản lý, điều hành hiệu quả của các cấp chính quyền. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt các nguồn lực, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện các mặt công tác đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện theo như báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vừa trình bày, có thể thấy:

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định. Cơ cấn kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng; an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, quan hệ quốc tế được mở rộng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt nhiều kết quả quan trọng, Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Thành phố có bước phát triển toàn diện, khá vững chắc.

Có thể khẳng định rằng, trong thành tích chung đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố.

I. Kết quả đạt được:

Những kết quả đạt được của Mặt trận đã được nêu đầy đủ, toàn diện trong Báo cáo trình Hội nghị, cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm mấy điểm:

 1. Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân đế phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần quan trọng, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
 2. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai và thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Nổi bật là:
 • Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước vững chắc, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

Theo báo cáo, đến nay đã chỉ đạo thực hiện tốt và nhân rộng, nâng chất 107 điếm chỉ đạo, 374 mô hình của năm 2017; đăng ký thêm 99 điểm chỉ đạo mới và 189 mô hình…

 • Cuộc vận động “Vì người nghèo” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, thiết thực, được các cấp, các ngành tích cực tham gia cùng chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
 • Phối hợp các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, hưởng ứng.
 • Bên cạnh, kết hợp tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo.vệ Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Các cuộc vận động, các phong trào trên được duy trì thường xuyên, rộng khắp và đi vào chiều sâu, mang lại kết quả tích cực; ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 1. Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; việc giám sát, phê bình cấp ủy, cán bộ, đảng viên.
 • Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; phối hợp, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đối thoại với công dân; tham gia giải quyết và giám sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân…
 • Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể – chính trị xã hội thành phố quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, đạt nhiều kết quả tích cực.
 • Triển khai thực hiện các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về nội dung giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào nề nếp, đạt được những kết quả bước đầu.
 1. Công tác kiện toàn, củng cổ tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở được quan tâm thực hiện tốt.
 • Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tố quốc thành phố đã hoàn thành đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp thành phố, cấp quận, huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tố quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, theo đúng kế hoạch đề ra.
 • Bên cạnh, quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
 • Các tố chức thành viên của Mặt trận đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình dân vận khéo, các câu lạc bộ, các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn…

Có thể khẳng định, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên là rất to lớn và quan trọng.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

II. Những hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, công tác Mặt trận cũng còn những hạn chế, bất cập, đó là:

 1. Công tác Mặt trận một số nơi chưa quyết liệt; phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển; việc nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận trong nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời.
 2. Một số phong trào thi đua, cuộc vận động từng lúc, từng nơi phát triển chưa bền vững, còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
 3. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên tuy có quan tâm nhưng có mặt chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ. Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác Mặt trận, từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao…
 4. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217,218 của Bộ Chính trị chưa phát huy đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số nơi còn nhiều khó khăn, bất cập.

III. Thời gian tới:

Thành phố đang khẩn trương chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 13, trong bối cảnh sau gần 3 năm nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta, thành phố ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trước mắt còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp dưới tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhiều yếu tố, xu hướng chính trị – kinh tế – xã hội khác. Bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ của hệ thống thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng.

Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đề ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên cần quan tâm thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

1.Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

2.Tiếp tục đối mới công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, nhất là đối với thanh niên, lực lượng công nhân; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản dộng tuyên truyền quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, kích động người dân gây rối làm mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố; tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những kiến nghị chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

3.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng nguyện vọng và lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, chú trọng việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện.

Từ nay đến cuối năm, tập trung phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố cần Thơ trực thuộc Trung ương bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, thúc đấy phát triến kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

4.Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 cua Bộ Chính trị. Chú ý những vấn đề cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời – phát hiện sai sót, hạn chế, bất cập đế kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, góp phần đưa hoạt động giám sát và phản biện từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên tố chức, hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân.

5.Tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực.

Tiếp tục đối mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, bám sát dân, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ đề ra.

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ năm 2018 còn nhiều khó khăn, nhưng với kết quả đạt được trong thời gian qua, Tôi tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!