LỜI KÊU GỌI Ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” và Chương trình an...

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cần Thơ, ngày...

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ...

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC Số:  24 /KH-MTTQ-BTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp...

I. TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC...

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền...

Thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư, ngày 4/1/2018 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt...

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐOÀN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ...

- Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW này 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đại...

BÀI PHÁT BIỂU của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị tổng...

Kính thưa: - Đồng chí:..................................................................... Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố. Các vị thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

THAM LUẬN CỦA ĐƠN VỊ VĨNH THẠNH

Xây dựng điểm chỉ đạo, mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM” của MTTQ các cấp huyện Vĩnh Thạnh      ...

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA XÃ ĐÔNG THẮNG

Kết quả nâng chất mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên...

Công tác triển khai thực hiện phong trào “đoàn kết sáng tạo” của ...

Công tác triển khai thực hiện phong trào “đoàn kết sáng tạo” của  Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật thành phố Cần...

THAM LUẬN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN NINH...

Về công tác phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với cuộc vận động...

Xem Nhiều Nhất