Kế hoạch Thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các...

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAMTHÀNH PHỐ CẦN THƠBAN THƯỜNG TRỰC                ...

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ...

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC Số:  24 /KH-MTTQ-BTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2018 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành...

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC   Số:       /KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực...

    ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 258/MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt...

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC Số:  257/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2017 lần 2

KH TUYEN TRUYEN BIEN DAO 2017 lan 2

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung...

KH TT CAM MOC BGIOI 17 NAM ĐK VN LAO CPC lan 3

Kế hoạch sơ kết đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền

KH sơ kết đề án đổi mới công tác TT-TTr

Xem Nhiều Nhất