Công văn V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015

105