Công văn Về việc đón đọc chuyên trang “Đại đoàn kết”

281
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN TUYÊN GIÁO  
Về việc đón đọc chuyên trang “Đại đoàn kết”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
     Cần Thơ, ngày  21  tháng 02 năm 2020

                          Kính gửi: Ban Thường trực UBMTTQVN các quận, huyện

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-ĐTCTXH-BĐ.TP ngày 27 tháng 5 năm 2016, giữa Ủy ban MTTQVN thành phố với các Đoàn thể chính trị – xã hội và Báo Cần Thơ, Đài PTTH Cần Thơ về “ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ” giai đoạn 2016 – 2020.  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có thực hiện chuyên trang “Đại đoàn kết” với Báo Cần Thơ vào ngày thứ ba hàng tuần tứ ngày 10/02/2020  đến  31/12 đến ngày 05/01/2021 phát hành đến 85 xã phường, thị trấn và 630 khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam các quận, huyện thông báo đến xã, phường thị trấn và khu dân cư đón đọc và cung cấp thông tin cho Báo Cần Thơ viết bài.

Trân trọng kính chào!

 Nơi nhận:
– Các quận, huyện;
– Lưu VP, Ban DC-PL&TG.
TM. BAN TUYÊN GIÁO
TRƯỞNG BAN


                 Đinh Trung Trực