Công văn Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới

131