HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DÂN CHỦ, PHÁP LUẬT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

17

Ngày 27/7/2020, Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các thành viên Hội đồng cùng tham dự.

Ông Tống Văn Nhịn phát biểu tại Hội nghị

Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có chức năng tư vấn giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiến nghị những nội dung, giải pháp có liên quan đến lĩnh vực công tác Dân chủ – Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ  và tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 6 tháng qua, Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật đã tư vấn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố góp ý Dự thảo Luật bảo vệ môi trường, Luật cư trú năm 2020, Luật xử phạt vi phạm hành chính sữa đổi. Tham mưu góp ý dự thảo văn bản dưới Luật: Nghị quyết của Hội đồng đặt tên đường, quy định vùng nuôi Yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Dự thảo Quyết định thực hiện tài sản công; Dự thảo về việc bổ sung ngân sách cho các hợp tác xã trong việc tưới tiêu nhằm ứng phó với biên đổi khi hậu. Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật đã chủ động phối hợp với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền vận động Nhân dân về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật trồng trọt, chăn nuôi, Luật sửa đổi bổ sung Luật giáo dục, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật cạnh tranh.

Tham gia cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phốthực hiện các cuộc giám sát. Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật đã tham gia tư vấn 14 lượt công dân, đến cơ quan có thẩm quyền gửi đơn đúng theo quy định. Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn đã chủ động phối hợp cùng Ban Dân chủ, pháp luật và Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn của Hội đồng các thành viên của Hội đồng tư vấn đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng.

Qua đó, đóng góp trí lực, sức lực trong việc tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Thành ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao. Các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên tư vấn chất lượng, hiệu quả, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, do vậy nhiều ý kiến đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của Hội đồng tư vấn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện các công việc như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung, giải pháp có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội đồng, góp ý vào những dự thảo văn bản sẽ ban hành, bổ sung, sửa đổi về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và MTTQ Việt Nam khi được yêu cầu; Phối hợp các bộ phận chuyên môn của Ủy ban MTTQ VIệt Nam thành phố đề xuất các giải pháp tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

Thứ hai là, Tham gia nghiên cứu và đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ những giải pháp liên quan đến công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền để kiến nghị, đề nghị với Thành ủy, Hội đồng nhân dân trong phạm vi quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Thứ ba là, Phối hợp thực hiện có hiệu quả việc tư vấn pháp luật miễn phí tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hàng tuần vào sáng thứ 6, thông qua hình thức trợ giúp pháp lý sẽ giúp người dân (kể cả doanh nghiệp) bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, đồng thời phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật xảy ra.

Thứ tư là, Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm vào các hoạt động của Mặt trận, như: Tham gia các Đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì, có những ý kiến, kiến nghị, đóng góp tại Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Nguyễn Văn Mun