HƯỚNG DẪN Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020 của Mặt trận Trung ương

262

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 18/HD-MTTW-BTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày  26  tháng 02  năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020

 

Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ     Việt Nam; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1708/QĐ-MTTW ngày 02/11/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

 1. NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM

Tổng số điểm chấm là 90 điểm.

 1. Công tác Tuyên giáo: 15 điểm

– Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (1,5 điểm).

– Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) (1,5 điểm).

– Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước định kỳ hàng quý và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1,5 điểm).

– Tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về việc tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài theo các Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1,5 điểm).

– Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) gắn với mừng Xuân Kỷ Hợi 2020; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020 và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên (1,5 điểm).

– Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào an sinh xã hội khác đang triển khai thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tuyên truyền: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”… Chú trọng tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở địa phương (1,5 điểm).

– Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết lần thứ 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (1,5 điểm).

– Duy trì hoạt động trang Thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam (Website) và tờ Thông tin công tác Mặt trận của tỉnh, thành phố phát hành hàng tháng hoặc quý (1 điểm).

– Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, Báo, Đài địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp thực hiện tốt việc phát hành Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận ở địa phương, cơ sở (1 điểm).

– Tuyên truyền và tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV năm 2019 – 2020 và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ III, năm 2020 – 2021 (1 điểm).

– Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuyên truyền các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất với Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020 đã và đang được triển khai thực hiện ở các địa phương (1,5 điểm).

 1. Công tác Phong trào: 19 điểm

2.1. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (3 điểm), gồm các nội dung:

  – Có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với Cuộc vận động; kế hoạch liên tịch với Ủy ban nhân dân cùng cấp; hiệp thương với một số tổ chức thành viên phân công cụ thể về thực hiện nội dung Cuộc vận động theo Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT ngày 20/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1,5 điểm).

– Đã bố trí đủ kinh phí thực hiện Cuộc vận động cho Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khu dân cư theo đúng nội dung, mức quy định theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (0,5 điểm).

 – Có các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa Mặt trận các cấp về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (0,5 điểm).

– Định kỳ (6 tháng, 1 năm) có báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động gửi về Trung ương theo đúng quy định (0,5 điểm).

2.2. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện an sinh xã hội; tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ đột xuất (3 điểm), gồm các nội dung:

–  Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động vận động, giúp đỡ người nghèo và có thông tin, báo cáo đầy đủ về Trung ương (1 điểm).

–  Phối hợp với chính quyền bố trí đủ kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” từ ngân sách nhà nước theo Công văn số 10096/BTC-HCSN ngày 21/8/2018 của Bộ Tài Chính về việc kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” (0,5 điểm).

– Tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo” theo Thông tư  số 103 ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính cho cán bộ quản lý, theo dõi Quỹ người nghèo thuộc MTTQ Việt Nam các cấp (0,5 điểm).

– Kịp thời tổ chức các đợt vận động quyên góp đột xuất (đối với các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai kịp thời phối hợp các cơ quan liên quan phân bổ kinh phí, hiện vật) ủng hộ đồng bào bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng và có thông tin, báo cáo về Trung ương (1 điểm).

2.3. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2,5 điểm), gồm các nội dung:

– Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động trong năm 2020 (0,5 điểm).

– Phối hợp với chính quyền bố trí đủ kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính (0,5 điểm).

– Phối hợp các cơ quan liên quan vận động nhân dân giám sát, phát hiện việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn mác; phối hợp đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời; tổ chức hình thức giám sát về công tác bảo vệ người tiêu dùng cho phù hợp theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (0,5 điểm).

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức Cuộc vận động trên địa bàn; báo cáo định kỳ quý, 6 tháng và 01 năm về tổ chức thực hiện Cuộc vận động gửi về Trung ương  (1 điểm).

2.4. Triển khai thực hiện tốt Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” (1,5 điểm), gồm các nội dung:

– Có Kế hoạch phối hợp với các Tổ chức thành viên triển khai Phong trào trong năm 2020 (0,5 điểm).

– Có tổ chức sơ kết và báo cáo sơ kết đánh giá 03 năm triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gửi về Trung ương (0,5 điểm).

 – Giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo về Trung ương để tổng hợp, biên tập nội dung ấn phẩm “Gương người Việt đoàn kết sáng tạo” (0,5 điểm).

2.5. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (1,5 điểm), gồm các nội dung:

– Tham mưu cho cấp ủy có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (0,5 điểm).

– Phối hợp tốt với Trung ương bố trí, đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; có trên 95% khu dân cư tổ chức Ngày hội đủ phần lễ và phần hội (0,5 điểm).

– Kết thúc Ngày hội có báo cáo kết quả kịp thời về Trung ương theo quy định (0,5 điểm).

2.6. Thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch về vận động và giám sát an toàn thực phẩm (1 điểm), gồm các nội dung:

– Phối hợp với chính quyền tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 90 về an toàn thực phẩm (0,5 điểm).

– Có hoạt động giám sát về an toàn thực phẩm và báo cáo kịp thời về Trung ương (0,5 điểm).

2.7. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động giám sát về giảm nghèo bền vững; giám sát xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch (1 điểm).

2.8.  Tổ chức giám sát ít nhất 02 trong các Chương trình giám sát: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về  Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế; giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, thành phố,…  (2 điểm).

2.9. Triển khai các Chương trình phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành (3,5 điểm), gồm các nội dung:

–  Phối hợp với chính quyền có báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (1 điểm).

– Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định; có kiểm tra, đánh giá và gửi báo cáo về Trung ương (0,5 điểm).

– Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 01-138/CP về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” (1 điểm).

– Tổ chức các hoạt động thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chương trình “Phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”; phòng, chống mua bán người; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Chương trình “Chăm sóc và bảo vệ trẻ em”; chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân… (tổ chức hội nghị chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát…) (1 điểm).

 1. Công tác Dân chủ – Pháp luật: 16 điểm

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; góp ý và phản biện xã hội (5 điểm), gồm các nội dung:

– Có kết quả tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh, thành phố; văn kiện Đại hội Đảng bộ cùng cấp và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2 điểm).

– Có kế hoạch, rõ nội dung, giải pháp triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020 (1 điểm).

– Tổ chức tốt công tác tổng kết 05 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội (1 điểm).

– Tổ chức phản biện xã hội ở cấp tỉnh và 100% ở cấp huyện (1điểm).

3.2. Công tác giám sát (4 điểm), gồm các nội dung:

– Triển khai hiệu quả công tác giám sát cán bộ, công tác cán bộ (2 điểm).

– Triển khai hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nâng cao trách nhiệm giải quyết từ cơ sở (1 điểm).

– Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả (1 điểm).

3.3. Công tác dân nguyện (3 điểm), gồm các nội dung:

– Thực hiện có hiệu quả Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm túc công tác xử lý đơn thư và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (1 điểm).

– Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương và gửi về Trung ương bảo đảm trung thực và thời gian theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh) (2 điểm).

3.4. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (2 điểm):

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3.5. Thực hiện dân chủ, hòa giải ở cơ sở (2 điểm), gồm các nội dung:

– Thực hiện tốt dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tham gia tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân (1 điểm).

– Tham gia tổ chức tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%; Kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết, tuyên truyền, vận động nhân dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn (1 điểm).

 1. Công tác Tôn giáo: 7 điểm

– Có kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT, ngày 20/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo năm 2020 (1 điểm).

– Có báo cáo tình hình tín ngưỡng, tôn giáo nổi bật cùng các đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo ở địa phương gửi lãnh đạo cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào trung tuần tháng cuối mỗi quý; có báo cáo kết quả công tác tôn giáo hàng tháng, 6 tháng, 01 năm gửi về Trung ương. Có báo cáo kết quả sơ kết 5 năm việc thực hiện Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo. (0,5 điểm).

– Trong năm có ít nhất 03 lần tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, những vấn đề liên quan đến chính sách và công tác tín ngưỡng tôn giáo (0,5 điểm).

– Làm tốt các công tác biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tiêu biểu có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.(0,5 điểm).

– Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt những ngày lễ trọng và sinh hoạt bình thường của các tôn giáo (0,5 điểm).

– Có kế hoạch tổ chức ít nhất 01 cuộc chủ trì giám sát việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo hoặc 01 cuộc chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện tổ chức tôn giáo ở địa phương giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; hoặc giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo. Chủ động, nêu cao trách nhiệm phối hợp, tham gia tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo (0,5 điểm).

– Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn về công tác tôn giáo khi được Trung ương MTTQ Việt Nam triệu tập; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm công tác tôn giáo của Mặt trận; quan tâm đội ngũ cán bộ là người có đạo, nhất là ở vùng có đông đồng bào tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo (0,5 điểm).

– Chủ trì tham mưu tổ chức ít nhất 01 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với lãnh đạo tổ chức tôn giáo ở địa phương (thể tiếp xúc, đối thoại chuyên đề hoặc tiếp xúc, đối thoại chung) (0,5 điểm).

– Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan của chính quyền (Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…) vận động chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và đồng bào các tôn giáo phát huy nguồn lực và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề…(0,5 điểm).

– Có kế hoạch để tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (0,5 điểm).

– Có kế hoạch và lộ trình vận động phát triển thêm tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được công nhận. (0,5 điểm).

– Phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo đã được công nhận hoạt động đúng pháp luật; phối hợp tham gia tích cực các hoạt động của MTTQ Việt Nam; phối hợp giúp đỡ các tổ chức tôn giáo là thành viên của MTTQ Việt Nam như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc trong năm 2020 (1 điểm).

 1. Công tác Dân tộc: 7 điểm

5.1. Công tác tuyên truyền (2 điểm), gồm các nội dung:

– Có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về Đại hội Đảng các cấp (0,5 điểm).

– Có kế hoạch tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam, 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (0,5 điểm).

– Có các hình thức tuyên truyền cụ thể, kết quả cụ thể: phát hành tài liệu bằng tiếng dân tộc địa phương, tuyên truyền miệng (1 điểm).

5.2. Vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng các cuộc vân động, các phong trào thi đua yêu nước (2 điểm), gồm các nội dung:

– Có kế hoạch, chương trình cụ thể vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (1 điểm).

– Có các mô hình hướng dẫn Nhân dân thực hiện (1 điểm).

5.3. Các hoạt động giám sát (2 điểm), gồm các nội dung:

– Có kế hoạch giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc (1 điểm).

– Có hoạt động giám sát cụ thể (1 điểm).

5.4. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (1 điểm), gồm các nội dung:

– Phối hợp tổ chức gặp mặt người có uy tín nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm (0,5 điểm).

– Phối hợp các ngành cung cấp thông tin, tài liệu cho người có uy tín (0,5 điểm).

 1. Công tác Đối ngoại và Kiều bào: 6 điểm

– Có triển khai, thực hiện các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan công tác đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời có báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm về công tác đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (1 điểm).

– Mặt trận các địa phương tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài ở địa phương góp phần phát triển kinh tế – xã hội và hỗ trợ chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường (0,5 điểm).

– Phối hợp với các cơ quan hữu quan (cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức thành viên…) tổ chức các hoạt động nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào, Campuchia và Trung Quốc (1 điểm).

– Các địa phương có chung đường biên giới với các nước Lào, Campuchia tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện các nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước Campuchia – Lào -Việt Nam giai đoạn 2017-2020 (trước quý III/2020); Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam -Lào và Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2017-2020 và Giao ước thi đua giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2017 – 2020 (trước quý II/2020) để đánh giá những nội dung đã triển khai; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tại địa phương có ít nhất một hoạt động giữa các địa phương của hai nước để vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Đề án Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lần thứ 2 năm 2020; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân vùng biên giới hiểu được ý nghĩa của hoạt động này. Với các địa phương không có chung đường biên giới, khuyến khích có các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các địa phương tương đồng của các nước láng giềng (1 điểm).

– Phối hợp với các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và các nội dung trong Chương trình số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 07/10/2012 về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (0,5 điểm).

– Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (0,5 điểm).

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Thân nhân kiều bào tại địa phương nắm tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; vận động kiều bào hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động xã hội, từ thiện khác; tổ chức các chương trình giao lưu, gặp gỡ và các hoạt động thiết thực khác nhân dịp kiều bào về nước đón Tết cổ truyền dân tộc và dự các sự kiện quan trọng của đất nước (1,5 điểm).

 1. Công tác Tổ chức – Cán bộ: 12 điểm

7.1. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự (5 điểm), gồm các nội dung:

– Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn các ban, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XII; Quy định số 212-QĐ-TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư và các văn bản quy định khác có liên quan đến tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước hiện hành (3 điểm).

– Kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực theo đúng Điều lệ và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1điểm).

– Có báo cáo đầy đủ, đúng thời gian theo yêu cầu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tổ chức, cán bộ và các chuyên đề đột xuất (1 điểm).

7.2. Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận: Tham mưu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; Có nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (1 điểm).

7.3. Thực hiện chế độ chính sách: Thực hiện tốt chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí và thăm hỏi chính sách đối với MTTQ các cấp và hỗ trợ nhân sĩ, trí thức có khó khăn trong cuộc sống theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục phối hợp với HĐND cùng cấp tham mưu để đảm bảo, kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận, kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và chế độ của thành viên Ban Chủ nhiệm của Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn (1điểm).

7.4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn định kỳ, thường xuyên hoặc theo chuyên đề cho cán bộ chuyên trách các cấp; Trưởng ban Công tác Mặt trận; Ủy viên Ủy ban; thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và các cộng tác viên. Có kế hoạch, báo cáo về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp, theo dõi (1 điểm).

7.5. Triển khai Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố (ngay sau khi Ban Bí thư phê duyệt) và có kế hoạch, báo cáo gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định (1 điểm).

7.6. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản Nghị định, Hướng dẫn,
Quy định, Quy chế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận: Có kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tốt Hội nghị biểu dương (Tuyên dương) các cấp hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X theo Kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Có nội dung thi đua, văn bản đăng ký thi đua, thủ tục, hồ sơ khen thưởng đúng quy định (3 điểm).

 1. Công tác Văn phòng: 8 điểm

8.1. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (5 điểm), gồm các nội dung:

– Có chương trình, kế hoạch… cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2020 phù hợp với đặc điểm của địa phương và báo cáo kịp thời cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (2 điểm).

– Gửi đúng hạn các báo cáo công tác Mặt trận hàng tháng, 6 tháng, tổng kết năm, các báo cáo chuyên đề (1 điểm); nội dung báo cáo nêu rõ số lượng, mô hình, giải pháp hiệu quả của công tác Mặt trận (1 điểm).

– Văn bản, báo cáo đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; tích cực ứng dụng công nghệ trong việc trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề đột xuất, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (1 điểm).

8.2. Thực hiện chế độ công tác: Tham dự đầy đủ, đúng thành phần, chấp hành bảo đảm thời gian các hoạt động, cuộc họp, hội nghị, tập huấn… do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triệu tập (1 điểm).

8.3. Thực hiện chế độ tài chính (2 điểm), gồm các nội dung:

– Nộp hồ sơ thanh quyết toán các chương trình, công tác cứu trợ, công tác giảm nghèo… đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và đúng quy định chế độ kế toán; hồ sơ chứng từ chi các loại chế độ (hỗ trợ nhân sỹ trí thức, tiền khen thưởng, khung kỷ niệm chương…cho các tập thể, các nhân thông qua MTTQ các tỉnh, thành phố); cung cấp thông tin tài khoản (khi có yêu cầu hoặc thay đổi thông tin tài khoản) đầy đủ, chính xác, kịp thời (1 điểm).

– Công tác quản lý, phân bổ quỹ, thực hiện chế độ kế toán Quỹ “Vì người nghèo”, chế độ kế toán về công tác cứu trợ tại địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy định hiện hành (1 điểm).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Các đơn vị được cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 chủ trì để trao đổi với các đơn vị trong Cụm thi đua, căn cứ vào Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm chủ yếu nêu trên để cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm các nội dung thi đua cho phù hợp với đặc thù của Cụm thi đua. Sau đó phối hợp với ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phân công theo dõi Cụm thi đua báo cáo, xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Chủ tịch, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch) được phân công phụ trách Cụm thi đua để làm căn cứ cho việc chấm điểm cuối năm.
 3. Các tỉnh, thành phố gửi văn bản đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020 về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 31/3/2020 (Nếu quá thời hạn quy định mà không có văn bản gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thì coi như tỉnh, thành phố đó không đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020). Cuối năm xây dựng báo cáo kết quả thi đua, có nhận xét đánh giá từng nội dung (có số liệu cụ thể chứng minh kèm theo) tự nhận xét, chấm điểm thi đua của đơn vị mình gửi về Cụm trưởng Cụm thi đua và Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức – Cán bộ) trước ngày 30/11/2020.
 4. Cụm trưởng Cụm thi đua có trách nhiệm phối hợp với ban, đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phân công theo dõi Cụm thi đua để chủ trì việc chấm điểm thi đua giữa các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua và công bố kết quả chấm điểm thi đua của từng đơn vị tại Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua (theo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-MTTW ngày 02/11/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).
 5. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp xét, trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định khen thưởng “Cờ thi đua” và “Bằng khen”.

Trên đây là Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức – Cán bộ) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

 

Nơi nhận:

– Thành viên Hội đồng TĐ-KT UBTWMTTQVN;

– Ban Thường trực UBTWMTTQVN;

– UBMTTQVN các tỉnh, thành phố;

– Các ban, đơn vị cơ quan UBTWMTTQVN;

– Lưu: VT, Thường trực Hội đồng TĐ-KT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

Hầu A Lềnh