Kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

2858

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:  257/KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  16  tháng 7  năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

 

 

Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 29/HD-MTTP-BTT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2024; căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, gắn với Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2019) trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

– Cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc phát động và chủ trì; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

– Việc tổ chức các hoạt động thi đua cần bám vào chủ đề năm của từng địa phương, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng cần đạt trong năm 2018; qua đó chọn điểm chỉ đạo, xây dựng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

  1. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
  2. 1. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các Đoàn thể chính trị – xã hội có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, gắn với Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2019).
  3. Tổ chức đăng ký thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp như: Xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp… đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Mỗi quận, huyện, xã, phường, thị trấn và mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình phần việc để chào mừng; mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đều có ít nhất 01 công trình, phần việc để chào mừng.
  4. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp gắn với biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong nhiệm kỳ qua.
  5. Thời gian tổ chức các phong trào thi đua này tính từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/9/2019.

 Ở thời điểm cuối của Đại hội cấp nào thì cấp đó có sơ kết để tiếp tục đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội cấp trên của cấp mình. Cấp thành phố sẽ tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền và phát động thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX vào dịp cuối năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giao Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham mưu việc triển khai thực hiện kế hoạch này.
  2. Trên cơ sở các nội dung trọng tâm nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn; Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thực hiện. Tiến hành đăng ký thi đua và báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố) chậm nhất là ngày 30/7/2018 ( theo biểu mẫu kèm ).

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng cho đợt thi đua này vào cuối tháng 06/2019 (gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm 2019) và báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố) theo địa chỉ email: bantuyengiaomattrantp@gmail.com chậm nhất ngày 01/07/2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp gắn với kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2019); đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

– BTT UBTWMTTQVN;

– Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;

– Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;

– Ban TĐKT thành phố;

– BTT UBMTTQVN các quận, huyện;

– BTT, VP và các Ban UBMTTQVN thành phố;

– Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Trung Trực