Kế hoạch Thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ năm 2020

634
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN THƯỜNG TRỰC                                           
Số:       /KH-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày     tháng  02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 21/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020; Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020; Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ năm 2020 như sau:

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa:

– Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị – xã hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

– Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).  

– Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) gắn với mừng Xuân Canh Tý 2020; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).

– Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 – Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-ĐTCTXH-BĐ.TP ngày 27/3/2016 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Đoàn thể chính trị xã hội và Báo Cần Thơ về phối hợp thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020.

– Tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về việc tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài.

– Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo và phân giới, cắm mốc, nhất là quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

– Tuyên truyền đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghiã.

– Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp uỷ đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội; phổ biến, nhân rộng cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

– Công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng đối với dự thảo văn kiện; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước và trên địa bàn thành phố.

2. Tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ:

– Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQVNTP ngày 01/12/2016 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ về tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-UBMTTQVN ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

– Tuyên truyền kết quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là vận động doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao. Cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới.

– Tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong nhân dân, triển khai các giải pháp đưa phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” vào trong thực tiễn cuộc sống; sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên và các cơ quan Nhà nước thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong Nhân dân.  

– Tuyên truyền việc tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng “Sáng tạo Việt Nam” năm 2020 gắn với kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

– Tuyên truyền phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền trước, trong và sau Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020.

– Tuyên truyền các hoạt động chăm lo người nghèo, trọng tâm là xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người nghèo. Tuyên truyền các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và “Tết vì người nghèo” năm 2021; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; kịp thời tuyên truyền các hoạt động cứu trợ khi có tình huống thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

– Tuyên truyền Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; phát huy vai trò các tôn giáo trong thúc đẩy ý thức tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng. Tuyên truyền triển khai chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 – 2020; các chương trình về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

– Tuyên truyền các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu ở địa phương, cơ sở.

– Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố vào thời điểm trước, trong và sau đại hội.

3. Tuyên truyền việc thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh:

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan truyền thông của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2020 – 2021.

– Tuyên truyền việc đổi mới và nâng cao chất lượng báo cáo tình hình Nhân dân, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh tại các kỳ họp 9, 10 của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; việc tham gia góp ý, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

– Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

– Tuyên truyền các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các chương trình giám sát, phản biện xã hội của địa phương.

– Tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền các cấp; việc phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

4. Tuyên truyền việc tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân: 

– Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên các cấp để tạo sự thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về đối ngoại nhân dân.

– Tuyên truyền những mô hình, điển hình và kinh nghiệm tốt trong việc tổ chức các hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hòa bình, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng khu vực và thế giới. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và hiến kế góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

– Tuyên truyền các hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Tuyên truyền Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ tư (tại Vương quốc Campuchia); Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển (tại CHDCND Lào); Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển (tại Việt Nam).

5. Tuyên truyền về việc tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới:

– Tuyên truyền về kết quả đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua việc tăng cường tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động tập hợp, đoàn kết thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

– Tuyên truyền việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp phù hợp với quyền, trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

– Tuyên truyền việc thực hiện có hiệu quả các quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên. Tuyên truyền việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt, những cán bộ Mặt trận, đoàn thể tận tụy, gương mẫu, sáng tạo; trọng tâm là các phong trào thi đua tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 năm 2020.

– Tuyên truyền về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghê thông tin trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là về chế độ thông tin, báo cáo theo hướng tăng cường trao đổi thông tin qua mạng Internet, giảm số lượng văn bản giấy tờ hành chính; bảo đảm tính thông suốt của thông tin và thông tin hai chiều từ thành phố đến cơ sở và từ cơ sở về thành phố.

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!

7. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025!

8. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!

9. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

10. Nhiệt liệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

11. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!

13. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII!

14. Thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh!

15. Thành phố Cần Thơ phấn đấu xây dựng người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch!

16. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

18. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan báo, đài tiếp tục triển khai sâu rộng Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  các cấp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông.

 – Phối hợp Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; thực hiện thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy định.

– Xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và thông tin viên, tuyên truyền viên phù hợp với điều kiện của từng cấp.

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Ban Dân chủ – Pháp luật và Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông qua địa chỉ mail: bantuyengiaomattrantp@gmail.com) để tổng hợp./.

 Nơi nhận:
Ban Tuyên giáo UBTW.MTTQ Việt Nam;
– Ban Tuyên giáo Thành ủy;
– BTT Uỷ ban MTTQVN thành phố;
– BTT.UBMTTQVN các quận,huyện;
– Lưu VP, Ban DC – PL và TG.                          
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCHĐinh Trung Trực